Blog Image

KONU:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilen ve hayatlarımıza sosyal izolasyon kavramını sokan Koronavirüs (COVID-19) salgını günlük yaşantımızı, çalışma hayatını ve alışkanlıklarımızı değiştirdiği gibi, sosyal medya mecralarının da kullanımını arttırmıştır.

Özellikle bu dönemde e-ticaretin artan gelişimi ile bağlantılı olarak sosyal medya üzerinde düzenlenen çekilişlerde de bir artış görülmektedir.

Bu çalışma ile piyango ve çekiliş düzenlenmesine ilişkin mevzuat hakkındaki inceleme ve değerlendirmelerimiz paylaşılmaktadır.

1. PİYANGO ve ÇEKİLİŞLERE ilişkin MEVZUAT

Piyango ve çekiliş yapmak için Milli Piyango’dan izin alınması zorunluluğu ve buna ilişkin düzenlemeler, "Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik"(Yönetmelik)’te yer almaktadır.

Anılan yönetmeliğe göre izin için gerekli bazı belgelerin hazırlanması ve bunlarla Milli Piyango İdaresi’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

İdareden gerekli izin alınmadıkça piyangolara ilişkin tanıtımda bulunulamaz, ilan ve reklâm yapılamaz ve kampanya başlatılamaz.

Başvuru Aşaması

Başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerin İdareye verilmesi zorunlu olacaktır;

Çelişi düzenleyen firmanın ticaret Unvanı, adresi, ticaret sicil ve vergi numarası.

Kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri ile hangi il veya ilçeleri kapsayacağı.

Yapılacak çekilişe katılma şekil ve şartları.

Dağıtılacak ikramiyelerin adedi, cinsi, markası, modeli, rayiç birim ve toplam değeri.

Çekilişin; yapılacağı tarih, saat, adres ve ne şekilde yapılacağı ile belirlenecek yedek talihli adedi.

Çekiliş sonuçlarının; hangi tarihlerde ve ne şekilde ilan edileceği, gazete ile yapılacak ilanın Türkiye çapında ya da yerel olarak yayımlanan gazetelerden hangisinde yer alacağı. (ilan tarihinin, çekiliş tarihinden itibaren yedi günü geçmemesi gerekiyor.)  

Kampanya başlama tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere asil ve yedek talihliler için ikramiye başvuru ve son teslim süreleri.

İdarece belirlenecek tutarda teminatın Düzenleyici tarafından sağlandığına ilişkin belge.

Teminat Verme Zorunluluğuna ilişkin durum özet olarak şöyledir,

Piyangoya izin verilebilmesi için, çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin % 10 fazlası tutarda teminatın düzenleyici tarafından sağlanması zorunludur.

Kampanyanın başlama tarihinden ikramiyelerin son teslim tarihine kadar olan sürenin 6 ayı geçmesi halinde teminat tutarı, ikramiye toplam rayiç bedelinin %50 fazlasına kadar belirlenebilir.

Teminatın nakit para ya da teminat mektubu, ayrıca gayrimenkul rehni şeklinde verilmesi mümkündür.

Sanal ortam üzerinden piyango düzenlenmesi durumunda:

Piyangoya katılımın tamamen veya kısmen sanal ortam üzerinden gerçekleşmesi halinde aşağıdaki şartların yukarıdakilere ek olarak ayrıca yerine getirilmesi gerekecektir:

Kampanyanın hangi sanal ortam araçları üzerinden ve hangi kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacağının katılımcılara duyurulması.

Katılımcıdan katılım sırasında ad-soyad-adres ve katılıma ilişkin şifre veya kod numarası bilgilerinin istenmesi ve bu bilgiler esas alınarak çekilişin gerçekleştirilmesi. (Bu durumda ayrıca Kişisel Verilere ilişkin gerekli muvafakatlerin ve aydınlatma metinlerinin de sunulması gerekmektedir.)

Kampanyaya katılımın yapıldığı sanal ortam iletişim hizmetine ait bedelin standart tarife uygulanan bir birim bedelden fazla olmaması ve bu hususların yapılacak reklam ve duyurularda kolayca okunabilecek şekilde yer alması.

Talihlilere kazandıkları ikramiye ile başvuru ve teslim süresine ilişkin tebligatın taahhütlü posta kanalıyla yapılması.

Katılıma ilişkin tüm kayıt ve belgelerin birer örneğinin çekilişten önce manyetik ve/veya elektronik ortamda İdareye teslim edilmesi.

Başvuruların incelenmesi ve izin:

Başvurunun; kampanyanın başlama tarihinden en geç 15 gün önce İdareye yapılması gerekmektedir.

İdarece, başvurular gerekli tüm belge ve bilgilerin tamamlanmasından sonra sonucu en geç 5 iş günü içerisinde, piyango düzenleme talebinde bulunanlara yazılı olarak veya internet ortamında bildirilir.

İzin verilmeyecek haller;

Satışı arttırılması hedeflenen mal veya hizmeti kullananların tamamının çekilişe katılması sağlanmalıdır, bunu sınırlayan çekilişlere izin verilmemektedir.

Kampanya süresinin altı ayı geçmemesi gerekiyor

Kampanyanın başlama tarihi ile ikramiyelerin son teslim tarihi arasındaki sürenin bir yılı geçmemesi gerekiyor

İzin Bedeli 
Ekim 2017 tarihinden itibaren gerçek veya tüzel kişilerce Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekiliş Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen her bir kampanya için 6.000 TL + KDV’den az olmamak üzere, dağıtılması taahhüt edilen toplam ikramiye rayiç bedelinin %6’sı oranında izin bedeli + KDV’nin (İzin bedeli+%18 KDV) ve yönetmelik kapsamı dışında olan her bir uygulama için 2.000 TL.+KDV (İkramiye rayiç bedelinin döviz cinsinden belirlendiği kampanyalarda, izin bedeli + KDV’nin işlem günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.) Milli Piyango İdaresinin T hesabına yatırılması gerekmektedir.


Ayrıca; Genel Müdürlüğün 19/07/2019 tarih ve E.7554 sayılı Olur’una istinaden; kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ilkesinden hareketle, karşılığı nakit olmayan piyangoları düzenleyecek gerçek veya tüzel kişilerden, 19/07/2019 tarihinden itibaren,
      1. Bir kampanya döneminde farklı katılımcı listeleri üzerinden yapılacak her bir çekiliş için,
      2. Aynı katılımcı listesi üzerinden farklı tarihlerde veya farklı saatlerde yapılacak her bir çekiliş için,
Ayrı ayrı, 6.000- TL + KDV den az olmamak üzere, her bir çekilişte dağıtmayı taahhüt ettikleri toplam ikramiye rayiç bedelinin %6'sı oranında izin bedeli + KDV Milli Piyango İdaresi hesabına yatırılması gerekmektedir.


İzin Sonrası
İlan ve reklamlarda bulunması gereken hususlar:

İzin alındıktan sonra İdarenin yazılı onayını almadan kampanya veya çekiliş tarihini ertelemek ya da iptal etmek mümkün değildir.

Piyangolara ait her türlü tanıtım, ilan ve reklâmlarda;

"Bu piyango Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün .../..../........ tarih ve ......-...... sayılı izni uyarınca düzenlenmektedir."

"18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez."

"İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.",     **(Bu vergilerin düzenleyici tarafından üstlenilmesi yasaktır.)

ibareleri mutlaka yer almalıdır.

Piyangolara ait bilet, kupon ve benzerlerinin üzerinde yukarıda sayılanların yanı sıra aşağıdaki hususların yer alması gerekir;

Kampanyanın başlama ve bitiş tarihi.

Piyangoya katılma koşulları.

Taahhüt edilen ikramiyelerin adet, cins, marka, tip ve modeli.

Numarası ve varsa serisi.

Çekiliş tarihi, saati ve adresi.

İkramiye kazananların hangi tarihte ve ne şekilde ilan edileceği.

İkramiye son başvuru ve teslim süreleri.

Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan piyangoya itiraz süresi.

Yetkililerin imzaları ile işletme kaşesi.

İzin belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, İdarece belirtilen diğer hususlar.

Yine Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin Çekiliş, yarışma ve promosyon içerikli reklamlar başlıklı 15. Maddesinde çekilişlere ilişkin reklamların (Mal veya hizmetlere yönelik çekiliş, yarışma ve promosyon gibi pazarlama tekniklerini kullanmak suretiyle yapılan reklamlar) uyması gereken hususlar düzenlenmiştir.

Bunlar;
- Reklamı yapılan mal veya hizmetlerle birlikte karşılıksız olarak verilen mal veya hizmetlerin ya da ikramiyelerin taahhüt edilenden farklı olmaması ve tüketicilerde oluşturulan makul beklenti düzeyini karşılaması gerekir.


- Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması halinde, tüketiciye ayrıca promosyon olarak hediye mal veya hizmetlerin veya ikramiyelerin de verileceği belirtiliyorsa, hediye veya ikramiye olarak verilecek mal veya hizmetlerin miktarı ile bunların verilmesine ilişkin geçerlilik süresi açıklanır.


- Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango, ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren pazarlama tekniklerinin duyurulması halinde; promosyon süresinin başlangıç ve bitiş tarihi ile malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine ilişkin koşullar ya da bu koşulların duyuruluş şekli açıklanır.


Ürünle birlikte hediye edilen promosyonun tüketiciler tarafından kolay bir şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntemin sağlanması zorunludur.

Çekilişlerin yapılması:

Çekilişlerin, İdarece uygun görülen ve izin yazısında belirtilen adres, tarih ve saatte başlatılması zorunludur. Çekilişlerin, İdarece belirlenen veya düzenleyici tarafından belirlenmekle birlikte İdarece de uygun görülen kamuya açık mekânlarda ve isteyen herkesin rahatlıkla izleyebileceği şekilde gerçekleştirilmesi esastır.


Ticari amaçla düzenlenen piyangolarda, asıl talihli sayısını geçmemek üzere yedek talihli belirlenmesi esastır. Ancak, özellik arzeden çekilişlerde düzenleyicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi üzerine daha fazla sayıda yedek talihli belirlenebilir.


Çekilişlerin, piyangoyu düzenleyenlerin yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından noter huzurunda gerçekleştirilmesi zorunludur. Gerekli görülen hallerde, İdare temsilcisi de çekilişe görevli olarak katılır.


Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan numaralar ve/veya talihliler en az üç örnek tutanakla belirlenerek, çekiliş heyeti tarafından imzalanıp, noter tarafından onaylanır. Tutanağın bir nüshası çekiliş tarihini müteakip İdareye gönderilir.


Çekilişin herhangi bir nedenle düzenleyicisi tarafından yapılmaması halinde, katılıma ilişkin materyaller üzerinden çekiliş İdare tarafından gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda, çekilişe ilişkin İdarece yapılacak her türlü masraf düzenleyicinin teminatından karşılanır.

Çekiliş sonuçlarının duyurulması

Çekiliş sonuçları, piyango düzenleyenler tarafından önceden İdare ile katılımcılara bildirilmiş olan şekilde ilan edilir.
Çekiliş sonuçlarının piyangonun bir il veya ilçe sınırları içinde düzenlenmesi halinde, o il veya ilçede yayımlanan bir yerel gazetede, birden fazla ili kapsayacak şekilde düzenlenmesi halinde ise, Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde ilan edilmesi ve bunların herkes tarafından kolayca görülüp okunabilecek nitelikte olması zorunludur.
Çekiliş sonuçları, düzenleyici veya İdare tarafından sanal ortam üzerinden de duyurulabilir.
Bu duyurularda, ikramiye kazanan numara ve/veya talihlinin ad soyad bilgilerinin yanı sıra, ikramiyeyi alabilmek için son başvuru tarihleri, başvuru adresi, telefon veya faks numarası ile ikramiye teslimi için gerekli belge ve bilgilere de yer verilir.

İkramiyelerin teslimi

Çekiliş sonucunun ilan ve tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde asil talihliler, takip eden onbeş gün içerisinde de yedek talihliler ikramiyelerini teslim almak üzere başvurmak zorundadırlar. Talihlilere ikramiyeleri, süresi içerisinde başvurmaları ve talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde teslim edilir.


İkramiyelerin, kampanya başlangıç tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere daha önce bildirilen tarihte teslim edilmesi zorunludur.

İstisnalar

Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmeliğe göre Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler, bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 2020 yılı için anılan sınır vergiler dahil 141,20 Türk Lirasıdır.

Ancak çekilişin kapsam dışında olduğunun tespiti açısından ise yine Milli Piyango’ya başvurarak kapsam dışı olunduğuna dair bir yazı alınması gerekmekte olup, anılan yazı için de yine Milli Piyango idaresine 2360 TL izin bedeli yatırılması gerekmektedir.

Bunun dışında diğer kapsam dışı haller de yine şunlar;

a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler, 
b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler, 
c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler, 
ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler, 
d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler, 
e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler, 
f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler, 
g) Sosyal amaçlı piyangolar


SONUÇ
Neticeten çekilişlere ilişkin “Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin özellikle sosyal medya açısından mecranın dinamik yapısının gerisinde kaldığı görülmektedir. Ancak yürürlükte ve geçerli olan mevzuatın uygulanma zorunluğu sabit olduğundan, yukarıda açıklandığı şekli ile Sosyal Medya mecraları üzerinden düzenlenen çekilişlerinde Yönetmelikte sayılan istisnalar kapsamına girmediği sürece anılan kurallara ve izinlere bağlı olmak zorunda olacak ve çoğu zaman izin bedeli (7.080 TL KDV dahil) nedeni ile çekiliş halinde ikramiyeden daha yüksek bir bedelin Milli Piyango İdaresine ödenmesi gerekecektir. Hatta çekilişin Yönetmelik kapsamı dışında olduğu hallerde dahi buna ilişkin kapsam dışı başvurusu için de 2360 TL ödenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla...